Απόφαση του Συμβουλίου, της 23ης Ιανουαρίου 2017, για τον διορισμό των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της συμβουλευτικής επιτροπής για την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων από την Πορτογαλία