Spojeni predmeti C-84/17 P, C-85/17 P i C-95/17 P: Presuda Suda (treće vijeće) od 25. srpnja 2018. – Société des produits Nestlé SA protiv Mondelez UK Holdings & Services Ltd, ranije Cadbury Holdings Ltd i Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) (C-84/17 P), Mondelez UK Holdings & Services Ltd, ranije Cadbury Holdings Ltd, protiv Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) i Société des produits Nestlé SA (C-85/17 P), Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) protiv Mondelez UK Holdings & Services Ltd, ranije Cadbury Holdings Ltd, i Société des produits Nestlé SA (C-95/17 P) (Žalba — Žig Europske unije — Trodimenzionalni žig u obliku ploče čokolade s četiri reda — Žalba protiv obrazloženja — Nedopuštenost — Uredba (EZ) br. 207/2009 — Članak 7. stavak 3. — Dokaz razlikovnog karaktera stečenog uporabom)