Συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-84/17 P, C-85/17 P και C-95/17 P: Απόφαση του Δικαστηρίου (τρίτο τμήμα) της 25ης Ιουλίου 2018 — Société des produits Nestlé SA κατά Mondelez UK Holdings & Services Ltd, πρώην Cadbury Holdings Ltd, Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) (C-84/17 P), Mondelez UK Holdings & Services Ltd, πρώην Cadbury Holdings Ltd κατά Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO), Société des produits Nestlé SA (C-85/17 P), Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) κατά Mondelez UK Holdings & Services Ltd, πρώην Cadbury Holdings Ltd, Société des produits Nestlé SA (C-95/17 P) [Αίτηση αναιρέσεως — Σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης — Τρισδιάστατο σήμα που αναπαριστά πλάκα σοκολάτας με τέσσερις μπάρες — Αίτηση αναιρέσεως που βάλλει κατά του σκεπτικού — Απαράδεκτο — Κανονισμός (EK) 207/2009 — Άρθρο 7, παράγραφος 3 — Απόδειξη διακριτικού χαρακτήρα που αποκτήθηκε διά της χρήσεως]