2003/632/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 26ης Αυγούστου 2003, για τροποποίηση της απόφασης αριθ. 2000/147/EΚ περί εφαρμογής της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου αναφορικά με την ταξινόμηση των δομικών προϊόντων ανάλογα με τη συμπεριφορά τους απέναντι στη φωτιά (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2003) 2986]