/* */

Κανονισμός (EOK) αριθ. 2982/82 τής Επιτροπής τής 9ης Νοεμβρίου 1982 περί τροποποιήσεως τού κανονισμού (EOK) αριθ. 2456/82 περί θεσπίσεως διατάξεων σχετικών μέ τήν απόσταξη πού αναφέρεται στό άρθρο 40 τού κανονισμού (EOK) αριθ. 337/79 γιά τήν αμπελουργική περίοδο 1982/83 καί τόν κανονισμό (EOK) αριθ. 2457/82 περί θεσπίσεως διατάξεων σχετικών μέ τήν απόσταξη τών υποπροϊόντων τής οινοποίησης γιά τήν αμπελουργική περίοδο 1982/83