Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΕ) 2018/832 της Επιτροπής, της 5ης Ιουνίου 2018, για την τροποποίηση των παραρτημάτων II, III και V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων των ουσιών cyantraniliprole, cymoxanil, deltamethrin, difenoconazole, fenamidone, flubendiamide, fluopicolide, folpet, fosetyl, mandestrobin, mepiquat, metazachlor, propamocarb, propargite, pyrimethanil, sulfoxaflor και trifloxystrobin μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα (ΕΕ L 140 της 6.6.2018)