Αίτηση για την έκδοση συμβουλευτικής γνώμης που υποβλήθηκε στο Δικαστήριο της ΕΖΕΣ από το Fürstliches Landgericht στις 29 Μαρτίου 2019 στην υπόθεση Gable Insurance AG in Konkurs (Υπόθεση E-3/19)