Απόφαση (ΕΕ) 2020/1636 του Συμβουλίου της 30ής Οκτωβρίου 2020 για τον διορισμό ενός μέλους της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής για την περίοδο από 21 Σεπτεμβρίου 2020 έως 20 Σεπτεμβρίου 2025