Προηγούμενη κοινοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση IV/M.562 - Swissair/Sabena)