Rådets Beslut (EU) 2019/1949 fattat i samförstånd med den valda ordföranden för kommissionen av den 25 november 2019 om antagande av förteckningen över övriga personer som rådet föreslår till ledamöter av kommissionen och om upphävande och ersättande av beslut (EU) 2019/1393