Γραπτή ερώτηση E-008366/11 Nikolaos Chountis (GUE/NGL) προς το Συμβούλιο. Νέο κτήριο Ευρωπαϊκού Συμβουλίου