Υπόθεση T-732/15 R II: Διάταξη του Προέδρου του Γενικού Δικαστηρίου της 13ης Ιουνίου 2016 — ICA Laboratories κ.λπ. κατά Επιτροπής (Ασφαλιστικά μέτρα — Περιβάλλον — Προστασία των καταναλωτών — Κανονισμός που ορίζει τα ανώτατα όρια καταλοίπων της ουσίας guazatine — Αίτηση αναστολής εκτελέσεως — Νέα αίτηση — Απουσία νέων πραγματικών περιστατικών — Έλλειψη επείγοντος)