/* */

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 1145/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Μαΐου 1993 περί επαναφοράς της εισπράξεως τελωνειακών δασμών για ορισμένα προϊόντα του κωδικού ΣΟ 8712 00, καταγωγής Κίνας, δικαιούχου των προβλεπόμενων στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3831/90 του Συμβουλίου δασμολογικών προτιμήσεων