Περίληψη της απόφασης της Επιτροπής, της 8ης Δεκεμβρίου 2010 , σχετικά με διαδικασία βάσει του άρθρου 101 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) (Υπόθεση COMP/39.510 — LABCO/ONP) [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2010) 8952] Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ