Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2021/715 της Επιτροπής της 20ής Ιανουαρίου 2021 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2018/848 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις για τις ομάδες επιχειρήσεων (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)