Делегиран регламент (ЕС) 2021/715 на Комисията от 20 януари 2021 година за изменение на Регламент (ЕС) 2018/848 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията към групите от оператори (текст от значение за ЕИП)