Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1027/2011 της Επιτροπής, της 13ης Οκτωβρίου 2011 , περί θεσπίσεως απαγόρευσης της αλιείας λευκού μάρλιν στον Ατλαντικό Ωκεανό από σκάφη που φέρουν σημαία Πορτογαλίας