Υπόθεση T-83/19: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 10ης Ιουνίου 2020 — AL κατά Επιτροπής (Υπαλληλική υπόθεση – Ειδικοί σύμβουλοι – Διορισμός σε θέση εκπροσώπησης της Ένωσης σε διεθνές όργανο στο πλαίσιο εταιρικής σχέσης – Διορισμός άλλου προσώπου το οποίο εκπροσωπεί την Ένωση – Δικαιολογημένη εμπιστοσύνη – Δικαίωμα ακροάσεως – Αρχή της χρηστής διοικήσεως και καθήκον μέριμνας – Ευθύνη)