Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την εξάμηνη αναστολή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2151/1999 του Συμβουλίου σχετικά με την απαγόρευση πτήσεων μεταξύ των εδαφών της Κοινότητας και της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας, εκτός από τη Δημοκρατία του Μαυροβουνίου και την επαρχία του Κοσσυφοπεδίου, και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1294/1999 και 2111/1999 του Συμβουλίου σχετικά με τις πληρωμές και τις προμήθειες που αφορούν πτήσεις κατά την περίοδο της αναστολής