Υπόθεση C-377/16: Απόφαση του Δικαστηρίου (τμήμα μείζονος συνθέσεως) της 26ης Μαρτίου 2019 — Βασίλειο της Ισπανίας κατά Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Προσφυγή ακυρώσεως — Γλωσσικό καθεστώς — Διαδικασία επιλογής συμβασιούχων υπαλλήλων — Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος — Οδηγοί — Ομάδα καθηκόντων I — Γλωσσικές γνώσεις — Περιορισμός των γλωσσών που μπορούν να επιλεγούν ως γλώσσα 2 της διαδικασίας επιλογής μόνο στην αγγλική, τη γαλλική και τη γερμανική — Γλώσσα επικοινωνίας — Κανονισμός 1 — Κανονισμός Υπηρεσιακής Καταστάσεως των υπαλλήλων — Καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού — Δυσμενής διάκριση λόγω γλώσσας — Δικαιολόγηση — Συμφέρον της υπηρεσίας)