Κρατική ενίσχυση — Γαλλία — Κρατική ενίσχυση C 31/08 (πρώην Ν 681/06) — Ενίσχυση για τη διάσωση της εταιρείας Volailles du Périgord — Πρόσκληση υποβολής παρατηρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 88 παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚ