Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 81/2008 της Επιτροπής, της 29ης Ιανουαρίου 2008 , για τροποποίηση των αντιπροσωπευτικών τιμών και των ποσών των πρόσθετων εισαγωγικών δασμών ορισμένων προϊόντων στον τομέα της ζάχαρης, που καθορίστηκαν από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1109/2007, για την περίοδο 2007/2008