Γραπτή ερώτηση E-003027/11 Georgios Papastamkos (PPE) και Georgios Koumoutsakos (PPE) προς την Επιτροπή. Καθεστώς ασφάλισης ελληνικών βαρέων οχημάτων που εκτελούν διευρωπαϊκές και διεθνείς μεταφορές