Διορθωτικό στην απόφαση αριθ. 1/2006 (2006/981/ΕΚ) του Συμβουλίου Συνεργασίας ΕΕ-Νοτίου Αφρικής, της 12ης Δεκεμβρίου 2006 , σχετικά με την τροποποίηση των παραρτημάτων ΙΙ και ΙΙΙ της συμφωνίας για το εμπόριο, την ανάπτυξη και τη συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της αφενός και της Δημοκρατίας της Νοτίου Αφρικής αφετέρου, για τη σταδιακή και την πλήρη εξάλειψη των δασμών επί ορισμένων προϊόντων αυτοκινητοβιομηχανίας ( ΕΕ L 370 της 27.12.2006 )