Γραπτή ερώτηση E-3682/09 υποβολή: Catherine Stihler (PSE) προς την Επιτροπή. Διασυνοριακή συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις