Έκθεση της Επιτροπής - Η κοινοτική αγορά στερεών καυσίμων το 1984 και οι προοπτικές για το 1985