Απόφαση του Συμβουλίου και της Επιτροπής της 4ης Δεκεμβρίου 1995 σχετικά με τη σύναψη του πρόσθετου πρωτοκόλλου της ευρωπαϊκής συμφωνίας για τη σύνδεση μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Τσεχικής Δημοκρατίας, αφετέρου #Πρόσθετο πρωτοκόλλο της ευρωπαϊκής συμφωνίας για τη σύνδεση μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Τσεχικής Δημοκρατίας, αφετέρου