Υπόθεση C-341/14: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Raad van State (Κάτω Χώρες) στις 14 Ιουλίου 2014 — J. Harmsen κατά Burgemeester van Amsterdam