Γραπτή ερώτηση E-1006/07 υποβολή: Paul van Buitenen (Verts/ALE) προς την Επιτροπή. Προβλήματα που αφορούν την OLAF: παράνομες τεχνικές ελέγχου και παραβίαση της δημοσιογραφικής ανεξαρτησίας