Ανακοίνωση της Εποπτεύουσας Αρχής της ΕΖΕΣ σχετικά με τα επιτόκια ανάκτησης και τα επιτόκια αναφοράς/προεξόφλησης κρατικών ενισχύσεων που ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2020 για τα κράτη της ΕΖΕΣ (Δημοσιεύεται σύμφωνα με τους κανόνες για τα επιτόκια αναφοράς και προεξόφλησης που καθορίζονται στο μέρος VII των κατευθυντήριων γραμμών της Αρχής σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις και στο άρθρο 10 της απόφασης της Αρχής αριθ. 195/04/COL της 14ης Ιουλίου 2004 (ΕΕ L 139 της 25.5.2006, σ. 37 και συμπλήρωμα ΕΟΧ της ΕΕ 26/2006 της 25.5.2006, σ. 1.)) 2020/C 110/06