Σύσταση Αποφασησ του Συμβουλίου σχετικά με την προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στη σύμβαση της 26ης Μαΐου 1997, η οποία καταρτίστηκε επί τη βάσει του άρθρου K.3(2)(γ) της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για την καταπολέμηση της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης