Γραπτή ερώτηση E-2722/08 υποβολή: Frank Vanhecke (NI) προς την Επιτροπή. Απουσία δημοσίευσης του οριστικού ετήσιου λογαριασμού 2006 από τον FRA (Ευρωπαϊκό Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων)