Γραπτή ερώτηση E-000082/11 Gay Mitchell (PPE) προς την Επιτροπή. Δημόσιες εταιρείες ESB και Bord Gáis