Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 596/2007 της Επιτροπής, της 31ης Μαΐου 2007 , για τον καθορισμό των εισαγωγικών δασμών στον τομέα των σιτηρών που εφαρμόζονται από τη 1η Ιουνίου 2007