ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αξιολόγηση της συνεργασίας του διαχειριστή του μητρώου .eu με το EUIPO και άλλους οργανισμούς της Ένωσης με σκοπό την καταπολέμηση καταχρηστικών και κερδοσκοπικών καταχωρίσεων ονομάτων τομέα, σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/517