Leathertex Domstolens dom den 5 oktober 1999. # Leathertex Divisione Sintetici SpA mot Bodetex BVBA. # Begäran om förhandsavgörande: Hof van Cassatie - Belgien. # Brysselkonventionen - Tolkning av artiklarna 2 och 5.1 - Handelsagenturavtal - Talan avseende olika förpliktelser som följer av samma avtal och som anses vara likvärdiga - Behörighet för den domstol vid vilken talan väckts att pröva talan i dess helhet. # Mål C-420/97. TITJUR