Γραπτή ερώτηση E-2489/07 υποβολή: Cristiana Muscardini (UEN) προς την Επιτροπή. Σχέσεις Ρωσίας-Εσθονίας