Πρόταση Κανονισμου του Συμβουλίου για την τροποποίηση του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1528/2007 του Συμβουλίου, έτσι ώστε να προστεθεί η Δημοκρατία της Ζάμπιας στον κατάλογο των περιοχών ή κρατών που έχουν ολοκληρώσει διαπραγματεύσεις [SEC(2008) 2740]