Υπόθεση C-52/07: Απόφαση του Δικαστηρίου (τέταρτο τμήμα) της 11ης Δεκεμβρίου 2008 [αίτηση του Marknadsdomstolen (Σουηδία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Kanal 5 Ltd, TV 4 AB κατά Föreningen Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå (STIM) (Δικαίωμα του δημιουργού — Οργανισμός διαχειρίσεως των δικαιωμάτων των δημιουργών κατέχων εκ των πραγμάτων μονοπωλιακή θέση — Είσπραξη δικαιωμάτων σχετικών με την τηλεοπτική μετάδοση μουσικών έργων — Μέθοδος υπολογισμού των δικαιωμάτων αυτών — Δεσπόζουσα θέση — Κατάχρηση)