Γραπτή ερώτηση E-2692/08 υποβολή: Marcello Vernola (PPE-DE) και Adriana Poli Bortone (UEN) προς την Επιτροπή. Απουσία πιστοποίησης ολοκληρωμένης περιβαλλοντικής άδειας (IEP) για την ILVA (Τάραντα)