Απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ληφθείσα με τη σύμφωνη γνώμη του Προέδρου της Επιτροπής, της 1ης Δεκεμβρίου 2009 , για τον διορισμό του Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας