Γραπτή ερώτηση P-4268/08 υποβολή: Maria Grazia Pagano (PSE) προς την Επιτροπή. Τροποποιήσεις στις διατάξεις εφαρμογής της οδηγίας 2004/38/ΕΚ που εμπεριέχουν διακρίσεις και είναι αντίθετες με το πνεύμα της οδηγίας εκ μέρους της ιταλικής κυβέρνησης