Υπόθεση C-51/05 P: Απόφαση του Δικαστηρίου (τέταρτο τμήμα) της 17ης Ιουλίου 2008 — Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Cantina sociale di Dolianova Soc. coop. arl, Cantina Trexenta Soc. coop. arl, Cantina sociale Marmilla — Unione viticoltori associati Soc. coop. arl, Cantina sociale S. Maria La Palma Soc. coop. arl, Cantina sociale del Vermentino Soc. coop. arl Monti-Sassari (Αίτηση αναιρέσεως — Κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς — Ενισχύσεις για την απόσταξη — Αγωγή αποζημιώσεως — Εξωσυμβατική ευθύνη της Κοινότητας — Προθεσμία παραγραφής — Έναρξη)