Γραπτή ερώτηση E-2861/09 υποβολή: Hiltrud Breyer (Verts/ALE) προς την Επιτροπή. Σύγκρουση συμφερόντων στην EFSA σχετικά με τη δισφαινόλη A