Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3346/83 της Επιτροπής της 25ης Νοεμβρίου 1983 περί μεταφοράς της ημερομηνίας αναλήψεως και περί τροποποιήσεως ορισμένων τιμών πωλήσεως βοείου κρέατος που τέθηκε προς πώληση από τους οργανισμούς παρεμβάσεως δυνάμει του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 984/81