Γραπτή ερώτηση E-010586/11 Oreste Rossi (EFD) προς την Επιτροπή. VP/HR – Αμερικανική απάντηση στα ιρανικά πυρηνικά προγράμματα