2009/847/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 20ής Νοεμβρίου 2009 , για την τροποποίηση της απόφασης 2005/176/ΕΚ για τον καθορισμό της κωδικοποιημένης μορφής και των κωδικών όσον αφορά τη γνωστοποίηση ασθενειών ζώων σύμφωνα με την οδηγία 82/894/ΕΟΚ του Συμβουλίου [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2009) 9007] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)