Γραπτή ερώτηση E-3613/08 υποβολή: Jim Higgins (PPE-DE) προς την Επιτροπή. Κοινός κατάλογος ζιζανιοκτόνων