Γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής για το σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής για την εφαρμογή του άρθρου 85, παράγραφος 3, της Συνθήκης ΕΟΚ σε ορισμένες κατηγορίες συμφωνιών, αποφάσεων ή εναρμονισμένων πρακτικών με αντικείμενο τον από κοινού προγραμματισμό και συντονισμό της μεταφορικής ικανότητας, την κατανομή των εσόδων, τις διαβουλεύσεις για ναύλους στις αστικές αεροπορικές γραμμές και την κατανομή του διαθέσιμου χρόνου στους αερολιμένες