Μη διατύπωση αντιρρήσεων σχετικά με κοινοποιηθείσα συγκέντρωση (Υπόθεση COMP/M.6739 — Allianz/VW Financial Services/JV) Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ